Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany dat

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k osobní identifikaci vás. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které jsme do této kopie vložili.

Záznam dat na tomto webu

Kdo je odpovědnou stranou za záznam údajů na této webové stránce (tj. „správce“)?

Údaje na tomto webu zpracovává provozovatel webu, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné osobě (dále jen „správce“ v GDPR)“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme data?

Vaše údaje shromažďujeme jako výsledek sdílení vašich dat s námi. Mohou to být například informace, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje budou zaznamenávány našimi IT systémy automaticky nebo po udělení souhlasu s jejich zaznamenáváním během návštěvy webových stránek. Tato data zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky, když vstoupíte na tuto webovou stránku.

Na jaké účely používáme vaše údaje?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze uživatelských vzorců mohou být použity další údaje.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli získat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli platit poplatek za takové zveřejnění. Máte také právo požadovat, aby vaše údaje byly opraveny nebo vymazány. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což ovlivní veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Neváhejte nás prosím kdykoli kontaktovat, pokud máte dotazy týkající se tohoto nebo jiných problémů souvisejících s ochranou údajů.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že vaše vzorce procházení budou statisticky analyzovány, když navštívíte tuto webovou stránku. Takové analýzy se provádějí především pomocí toho, co nazýváme analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting

Hostujeme obsah našich webových stránek u následujícího poskytovatele:

IONOS

Poskytovatelem je IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Německo (dále jen: IONOS). Kdykoli navštívíte naše webové stránky, IONOS zaznamenává různé soubory protokolu spolu s vašimi IP adresami. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS používáme na základě čl. 6(1)(f) GDPR. Naše společnost má oprávněný zájem prezentovat webové stránky, které jsou co nejspolehlivější. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování dat

Pro používání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákony o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto zpracováváme vaše osobní údaje jako důvěrné informace a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně dat a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které mohou být použity k osobní identifikaci vás. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která údaje shromažďujeme, stejně jako účely, pro které tyto údaje používáme. Také vysvětluje, jak a ke kterému účelu jsou informace shromažďovány.

Upozorňujeme vás, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (dále jen „správce“ v GDPR)

Řadič pro zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien eV

kancelář
c/o STB Gerhard Müller
Alte Bahnhofstr. 56
D-44892 Bochum

Telefon: + 49 (0) 251 591 6026
E-mail: bjoern.voss@gdp-planetarium.org

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a zdrojích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanovena konkrétnější doba uložení, vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud přestane platit účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodně právní doby uchovávání); v druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základě pro zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo Art. 9 odst. 2 písm. GDPR, jsou-li zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 (1) DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno rovněž na čl. 49 (1)(a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. pomocí otisků prstů zařízení), je zpracování údajů navíc založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje vyžadovány pro plnění smlouvy nebo pro provádění předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6(1)(b) GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje vyžadovány pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6(1)(c) GDPR. Dále může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6(1)(f) GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Björn Voß
Alte Bahnhofstr. 56
D-44892 Bochum

Telefon: + 49 (0) 251 591 6026
E-mail: bjoern.voss@gdp-planetarium.org

Informace o přenosu dat do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné využíváme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiných z pohledu ochrany dat nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, vaše osobní údaje mohou být potenciálně předány do těchto zemí mimo EU a tam mohou být zpracovávány. Musíme zdůraznit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v EU. Například americké podniky mají mandát poskytovat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti soudního sporu, jak se bránit u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. Tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním dat

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V EVENT ŽE DATA JSOU ZPRACOVÁVÁNA NA ZÁKLADĚ ČL. 6(1)(E) NEBO (F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZÁMOUT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO KAŽDÉ PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, SI PROSÍM PROSÍMTE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD PŘIHLÁŠTE NÁMITKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVAT, POKUD NEJSME V POZICE PŘEDLOŽIT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ HODNÉ DŮVODY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVO NA OCHRANU JE NÁROKOVÁNÍ, UPLATŇOVÁNÍ NEBO obhajování PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ INZERCE. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V AKÉ SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ NEBUDOU JIŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2) GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušné agentury pro dohled

v event o porušování GDPR, mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde mají obvykle své bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo na podání stížnosti je účinné bez ohledu na jakákoli jiná správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako právní prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom předávali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu, nebo abychom mohli splnit smlouvu předat Vám nebo třetí osobě v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste měli požádat o přímý přenos dat na jiný řadič, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

Informace o opravě a eradikaci údajů

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo vymazání vašich údajů. Máte-li dotazy k tomuto předmětu nebo jakékoli jiné dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li tak učinit, můžete nás kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování se uplatní v těchto případech:

 • v event že byste měli zpochybnit správnost vašich údajů archivovaných námi, obvykle budeme potřebovat nějaký čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno / probíhá nezákonně, máte možnost požádat o omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na eradikaci těchto údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje již nepotřebujeme a potřebujete je k výkonu, obhajobě nebo nárokování zákonných nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich eradikace.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21(1) GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně zvážena. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - zpracovány pouze s výhradou vašeho souhlasu nebo nárokování, uplatnění nebo obhájení právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu citovaných Evropskou unií nebo členským státem EU.

SSL a / nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám zašlete jako provozovatel webových stránek, používá tento web buď šifrovací program SSL, nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat kontrolou, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http: //“ na „https: //“ a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, data, která nám předáváte, nemohou být přečteny třetími stranami.

Zakódované platební transakce na této webové stránce

Pokud máte povinnost s námi sdílet vaše platební údaje (např. Číslo účtu, pokud nám dáte pravomoc debetovat váš bankovní účet) s námi poté, co jste s námi uzavřeli smlouvu založenou na poplatcích, jsou tyto informace povinny zpracovávat platby.

Platební transakce běžnými způsoby placení (Visa/MasterCard, debetní z vašeho bankovního účtu) jsou zpracovávány výhradně prostřednictvím šifrovaných spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a také podle zobrazení ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je komunikace s námi zašifrována, třetí strany nebudou moci číst informace o platbě, které s námi sdílíte.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být uvedeny v oznámení o našem webu, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé těchto webových stránek a jejich stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky ve věci event nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím zpráv SPAM.

4. Zaznamenávání údajů na tomto webu

Cookies

Naše webové stránky a stránky používají to, co průmysl nazývá „cookies“. Cookies jsou malé datové balíčky, které nezpůsobí žádné poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (cookies relace), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte svou návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají archivovány ve vašem zařízení, dokud je aktivně nevymažete nebo je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se do vašeho zařízení uloží soubory cookie třetích stran, jakmile vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez souborů cookie nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazování propagačních zpráv.

Cookies, které jsou nutné pro provádění transakcí elektronické komunikace, nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete využívat (např. pro funkci nákupního košíku) nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci (vyžadované cookies) webových stránek (např. , cookies, které poskytují měřitelné vhledy do návštěvnosti webu), budou ukládány na základě čl. 6(1)(f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání požadovaných cookies pro zajištění technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie a podobných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč takovým způsobem, že budete informováni o každém uložení cookies a povolit přijetí cookies pouze ve specifických případech. Můžete také vyloučit přijímání cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být funkce této webové stránky omezené.

v event že se používají soubory cookie třetích stran nebo pokud se soubory cookie používají pro analytické účely, budeme vás samostatně informovat v souvislosti s těmito zásadami ochrany údajů a případně vás požádáme o souhlas.

Souhlas s Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a pro dokumentaci v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Německo (dále jen Borlabs).

Kdykoli navštívíte náš web, uloží se ve vašem prohlížeči soubor Borlabs, který archivuje všechna prohlášení nebo odvolání souhlasu, které jste zadali. Tato data nejsou sdílena s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenaná data zůstanou archivována, dokud nás nepožádáte o jejich eradikaci, sami nevymažete Borlabs cookie nebo účel uložení dat již neexistuje. Tím nejsou dotčeny povinnosti uchovávání stanovené zákonem. Podrobnosti o zásadách zpracování dat společnosti Borlabs naleznete na stránce https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používáme technologii souhlasu s cookies Borlabs, abychom získali prohlášení o souhlasu nařízená zákonem pro používání cookies. Právním základem pro používání takových cookies je čl. 6(1)(c) GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky sbírá a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky sdělí. Informace obsahují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • odkazujícího serveru URL
 • Název hostitele přístupového počítače
 • Čas dotazu na server
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webu provozovatele. Aby toho bylo dosaženo, musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám odešlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, údaje uvedené v kontaktním formuláři, jakož i veškeré kontaktní údaje v něm uvedené, uložíme za účelem zpracování vašeho dotazu a event že máme další otázky. Tyto informace nebudeme bez vašeho souhlasu sdílet.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6(1)(b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vaší dohody (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymazání údajů, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud již nebude existovat účel, pro který jsou informace archivovány (např. uzavřel naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6(1)(b) GDPR pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní vyřizování nám předložených dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) pokud byl získán; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Máte možnost se na této webové stránce zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webové stránky. Údaje, které zadáte, použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Požadované informace, které požadujeme při registraci, musí být zadány v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Abychom vás informovali o všech důležitých změnách v rozsahu našeho portfolia nebo v event technických úprav použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Údaje zadané při registraci budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR).

Data zaznamenaná během procesu registrace budou uložena u nás, pokud jste zaregistrováni na této webové stránce. Tyto údaje se následně vymažou. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání.

5. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Spravuje a spouští pouze nástroje integrované přes něj. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, která může být také převedena na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě čl. 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat vzorce chování návštěvníků webu. Za tímto účelem obdrží provozovatel webové stránky různé uživatelské údaje, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na stránce, používaný operační systém a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty v uživatelském ID a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu.

Kromě toho nám Google Analytics umožňuje mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myši a posouvání a kliknutí. Google Analytics využívá různé přístupy k modelování k rozšíření shromážděných datových sad a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy vzorců chování uživatelů (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

K využívání těchto služeb dochází na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do Spojených států. Úplná IP adresa bude přenesena na jeden ze serverů Google ve Spojených státech amerických a tam bude zkrácena pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k analýze vašeho používání této webové stránky za účelem generování zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním webové stránky a internetu. . IP adresa přenášená ve spojení se službou Google Analytics z vašeho prohlížeče se nesmí slučovat s jinými údaji, které má Google k dispozici.

Doplněk prohlížeče

Můžete prevent záznam a zpracování vašich údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty pomocí Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování dat smlouvy

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat o smlouvě a při používání Google Analytics implementujeme nejpřísnější ustanovení německých agentur pro ochranu údajů.

IONOS Web Analytics

Tento web využívá analytické služby IONOS WebAnalytics. Poskytovatelem těchto služeb je 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Německo. Ve spojení s prováděním analýz IONOS je možné např. analyzovat počet návštěvníků a vzorce jejich chování během návštěv (např. počet navštívených stránek, dobu trvání jejich návštěv na webu, procento přerušených návštěv), návštěvnost původ (tj. ze které stránky návštěvník na naše stránky přichází), umístění návštěvníka a také technická data (prohlížeč a relace použitého operačního systému). Pro tyto účely IONOS archivuje zejména následující údaje:

 • Referrer (dříve navštívený web)
 • Přístup na stránku na webu nebo v souboru
 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Typ použitého zařízení
 • Čas přístupu na web
 • Anonymizovaná adresa IP (používá se pouze k určení umístění přístupu)

Podle IONOS jsou zaznamenaná data zcela anonymizována, takže je nelze sledovat zpět k jednotlivcům. IONOS WebAnalytics nearchivuje cookies.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány podle čl. 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na statistické analýze uživatelských vzorů za účelem optimalizace jak webové prezentace provozovatele, tak i reklamních aktivit provozovatele. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Chcete-li získat další informace spojené se zaznamenáváním a zpracováním dat pomocí IONOS WebAnalytics, klikněte na následující odkaz v prohlášení o zásadách dat: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/.

Zpracování dat

Pro používání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákony o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

6. Newsletter

Údaje bulletinu

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaj. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolné bázi. Pro zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb newsletteru.

sendinblue

Tento web používá Sendinblue pro zasílání newsletterů. Poskytovatelem je společnost Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo.

Služby Sendinblue lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, jsou archivovány na serverech společnosti Sendinblue v Německu.

Analýza dat od Sendinblue

Sendinblue nám umožňuje analyzovat naše newsletterové kampaně. Umožňuje nám například zjistit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem, a pokud ano, na které odkazy jste klikli. To nám umožňuje určit, které odkazy zaznamenaly mimořádný počet kliknutí.

Navíc můžeme také vidět, zda po otevření e-mailu nebo kliknutí na odkaz byly provedeny nějaké dříve definované akce (konverzní poměr). To nám umožňuje zjistit, zda jste provedli nákup po kliknutí na newsletter.

Sendinblue nám také umožňuje rozdělit odběratele našeho newsletteru do různých kategorií (tj. do „shluků“ příjemců). Příjemci newsletteru mohou být například kategorizováni podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. To nám umožňuje efektivněji přizpůsobit náš newsletter potřebám příslušných cílových skupin.

Pokud nechcete povolit analýzu Sendinblue, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. V každé zprávě newsletteru vám poskytujeme odkaz, jak to udělat. Navíc se můžete z odběru newsletteru odhlásit přímo na webu.

Podrobné informace o funkcích Sendinblue naleznete na tomto odkazu: https://www.sendinblue.com/newsletter-software/.

Právní základ

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Tím není dotčena zákonnost jakýchkoli transakcí zpracování údajů, které proběhly před vaším odvoláním.

Doba skladování

Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru uchováváme, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru nebo poskytovatele služeb newsletteru, a poté, co se odhlásíte z newsletteru, budou vymazány z distribučního seznamu newsletteru. Údaje uložené pro jiné účely u nás zůstávají nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je taková akce nezbytná proevent budoucí poštovní zásilky. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Pro více podrobností si prosím prostudujte Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Sendinblue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Zpracování dat

Pro používání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákony o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

7. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Náš web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu dříve, než se na video podívají. To však nutně neznamená, že v důsledku rozšířeného režimu ochrany údajů lze vyloučit sdílení údajů s partnery YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce začnete přehrávat video YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo přiřadit vaše vzorce procházení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost prevent to odhlášením ze svého účtu YouTube.

Kromě toho, poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci na vaše zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem bude YouTube moci získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou mimo jiné použity pro generování statistik videa s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a prevent pokusy o podvod.

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa na YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. Podle Čl. 6(1)(f) GDPR, to je oprávněný zájem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo bez sledování (Do-Not-Track)

Tento web používá pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kdykoli navštívíte některou z našich stránek s videi Vimeo, naváže se spojení se servery Vimeo. V souvislosti s tím server Vimeo obdrží informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo také obdrží vaši IP adresu. Vimeo jsme však nastavili tak, že Vimeo nemůže sledovat vaše uživatelské aktivity a neumisťuje žádné soubory cookie.

Používáme Vimeo, aby pro vás byla naše online prezentace atraktivní. Jedná se o oprávněný zájem z naší strany podle čl. 6(1)(f) GDPR. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. týkající se ukládání cookies), bude zpracování probíhat výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise a podle Vimeo na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy

Google Fonts (místní vkládání)

Tato webová stránka používá takzvaná písma Google poskytovaná společností Google, aby bylo zajištěno jednotné používání písem na této stránce. Tato písma Google jsou nainstalována místně, takže ve spojení s touto aplikací nebude navázáno spojení se servery Google.

Pro více informací o Google Fonts klikněte na tento odkaz: https://developers.google.com/fonts/faq a nahlédněte do Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (místní vkládání)

Tento web používá Font Awesome k zajištění jednotného používání písem na tomto webu. Font Awesome je nainstalován lokálně, takže ve spojení s touto aplikací nebude navázáno spojení se servery Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Font Awesome pod: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel tohoto webu nemá žádnou kontrolu nad přenosem dat. V případě aktivace Google Maps má Google možnost použít Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. Když přistupujete k Mapám Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Mapy Google používáme k prezentaci našeho online obsahu přitažlivým způsobem a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem definovaný v čl. 6(1)(f) GDPR. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na této webové stránce (např. informace zadané do kontaktního formuláře) jsou poskytovány lidským uživatelem nebo automatizovaným programem. Aby to bylo možné zjistit, reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webu na základě různých parametrů. Tato analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro tuto analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé údaje (např. IP adresu, čas, který návštěvník webu strávil na webu nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně webových stránek provozovatele před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google a podmínkách použití pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Na tento web jsme zařadili Wordfence. Poskytovatelem je Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dále jen „Wordfence“).

Wordfence je navržen tak, aby chránil naše webové stránky před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky. Abychom toho dosáhli, naše webové stránky navazují trvalé spojení se servery Wordfence, které kontrolují a blokují své databáze proti přístupu na naše webové stránky.

Použití Wordfence je založeno na čl. 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně jeho webu před kybernetickými útoky. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

8. poskytovatelé elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování zákaznických a smluvních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smluvních údajích pro vznik, úpravu obsahu a úpravu našich smluvních vztahů. Údaje s osobními odkazy na používání této webové stránky (údaje o používání) budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze v případě, že je to nezbytné k tomu, aby uživatel mohl využívat naše služby nebo je to nutné pro účely fakturace. Právním základem pro tyto procesy je čl. 6(1)(b) GDPR.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a po uplynutí všech existujících zákonných archivačních lhůt. Tím nejsou dotčeny zákonné doby archivace.

Přenos dat při uzavírání smluv pro internetové obchody, maloobchodníky a expedici zboží

Kdykoli si u nás objednáte zboží, sdílíme vaše osobní údaje s přepravní společností pověřenou dodáním a také platební službou pověřenou zpracováním platebních transakcí. Budou sdíleny pouze údaje, které tito příslušní poskytovatelé služeb potřebují ke splnění svých závazků. Právním základem pro toto sdílení je čl. 6(1)(b) GDPR, která umožňuje zpracování údajů pro plnění smluvních nebo předsmluvních povinností. Pokud nám udělíte příslušný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, vaši e-mailovou adresu sdělíme přepravní společnosti pověřené doručením, aby vás tato společnost mohla informovat o stavu odeslání vaší objednávky prostřednictvím e-mailu. Svůj souhlas máte možnost kdykoli odvolat.

Přenos dat při uzavírání smluv o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje sdílíme s třetími stranami, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy; například s finanční institucí pověřenou zpracováním plateb.

Jakýkoli další přenos dat nedojde nebo k němu dojde pouze tehdy, pokud jste k převodu výslovně souhlasili. Jakékoli sdílení vašich údajů s třetími stranami, pokud nebudete mít výslovný souhlas, například pro reklamní účely, nebude mít.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6(1)(b) GDPR, která umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní úkony.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o bankovním účtu, číslo kreditní karty) zpracovává poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Využití poskytovatelů platebních služeb je založeno na čl. 6(1)(b) GDPR (zpracování smlouvy) a v zájmu hladké, pohodlné a bezpečné platební transakce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. GDPR je právním základem pro zpracování údajů; souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat.

V rámci tohoto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.