Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

Obchodní podmínky

I. Rozsah použití

Tyto prodejní a obchodní podmínky se vztahují výhradně na podnikatele, veřejnoprávní právnické osoby nebo veřejnoprávní speciální fondy ve smyslu § 310 (12) německého občanského zákoníku (BGB). Obchodní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi obchodními a obchodními podmínkami (nebo se od nich odchylují), uznáme pouze tehdy, pokud s jejich platností výslovně písemně souhlasíme.

Tyto obchodní a obchodní podmínky se rovněž vztahují na všechny budoucí transakce s kupujícím, pokud se jedná o právní transakce související povahy.

Jednotlivé smlouvy uzavřené s kupujícím v jednotlivých případech – včetně smluv o zajištění, dodatků a dodatků – mají v každém případě přednost před těmito obchodními a obchodními podmínkami. V event o takových dohodách je rozhodující písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení, pokud se neprokáže opak.

Tyto obchodní a obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy na dodávku digitálního zboží a fyzických věcí, které kupující uzavře s prodávajícím ohledně zboží vystaveného prodávajícím v jeho internetovém obchodě.

Na smlouvy o dodání fyzických nosičů dat, které slouží výhradně jako nosiče digitálního obsahu, platí tyto obchodní a obchodní podmínky přiměřeně, pokud není v tomto ohledu upraveno něco jinak. Digitální obsah ve smyslu těchto obchodních a obchodních podmínek jsou data, která jsou vytvořena a zpřístupněna v digitální podobě.

II. Uzavření smlouvy

Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku, ale slouží k podání závazné nabídky kupujícím prodávajícímu.

Je na kupujícím, zda nabídku podá prodávajícímu také faxem, emailem, poštou nebo online kontaktním formulářem, pokud nevyužije internetový obchod v rámci internetového objednávkového formuláře.

Prodávající může přijmout nabídku ve lhůtě __ dnů __ týdnů (vyplňte prosím) tím, že kupující požádá o platbu nebo poskytne kupujícímu objednaný digitální produkt tak, jak bylo zamýšleno, nebo zašle kupujícímu písemné potvrzení objednávky nebo objednávky. potvrzení v textové podobě.

Rozhodující je příslušné převzetí kupujícím. Nejčasnější časový bod platí v event akumulace výše uvedených alternativ.

Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky kupujícím a končí uplynutím __ dne __ týdne (vyplňte prosím) po odeslání uvedené nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku kupujícího v této lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že kupující již není svým projevem vůle vázán.

Platba se provádí bezhotovostně prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal.

Použije-li kupující způsob platby nabízený poskytovatelem platebních služeb, prodávající tímto prohlašuje přijetí nabídky kupujícího v okamžiku, kdy kupující provede finální zadání v procesu objednávky (kliknutím na příslušné tlačítko).

Před odesláním závazné nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře může kupující zjistit případné chyby při zadávání přečtením informací zobrazených na obrazovce. Efektivním technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení příslušného použitého internetového prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Kupující může opravovat své údaje během procesu elektronické objednávky pomocí typických funkcí počítače, dokud nevydá vstupní příkaz, který ukončí proces objednávky (kliknutím na příslušné tlačítko).

K uzavření smlouvy lze použít příslušný jazyk poskytovaný zásuvným modulem. Zpracování objednávek a navázání kontaktu se v podstatě řídí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávek. Kupující se musí ujistit, že je správná i jím uvedená emailová adresa pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány i emaily zasílané prodávajícím. Zejména při používání spamových filtrů kupující zajistí, aby všechny e-maily zaslané prodávajícím mohly být doručeny a potvrzeny.

III. Dodací a přepravní podmínky

Digitální obsah je kupujícímu poskytován pouze stažením.

v event že digitální obsah je zasílán datovým nosičem a u všech ostatních fyzických položek prodávající nabízí odeslání v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu uvedenou kupujícím. V případě pochybností je rozhodující a určující adresa dodání uvedená při zpracování objednávky prodávajícího.

Pokud se dodání nosiče dat nebo fyzických věcí nezdaří z důvodů, za které odpovídá kupující, nese kupující přiměřené náklady, které tím prodávajícímu vzniknou. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení jakéhokoli digitálního obsahu, který je předmětem prodeje na nosiči dat, přechází na kupujícího, jakmile prodávající doručí věc dopravci, dopravci nebo jiné osobě nebo společnosti určené k provedení zásilka.

Samosběr digitálních dat nebo fyzických předmětů na datovém nosiči není možný.

IV. Rozsah práv na užívání digitálního obsahu

Není-li v popisu produktu v internetovém obchodě uvedeno jinak, prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýhradní a místní užívací právo (bez časového omezení) k obsahu přímo (a výlučně) samotným kupujícím v rámci kupujícího. obvyklé činnosti. Převod obsahu na třetí osoby nebo vytváření kopií pro třetí osoby není povoleno, pokud prodávající předem písemně nebo textově nesouhlasil s převodem licence, která je předmětem smlouvy, na třetí osobu. . Na souhlas není nárok.

Pokud se smlouva týká jednorázového poskytnutí digitálního obsahu, nabude udělení práv účinnosti až poté, co kupující uhradí dlužnou odměnu v plné výši a bez odvolání. Ve výjimečných případech může prodávající předběžně povolit použití smluvního obsahu i před tímto okamžikem. Nezbytným předpokladem k tomu je písemné ujištění (nebo ujištění v textové podobě). Takový souhlas však ještě nepředstavuje převod práv.

V. Odpovědnost za vady materiálu

Pokud z následujících ustanovení nevyplývá nic opačného, ​​platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady podle německého občanského zákoníku (BGB).

Odchylně od toho platí: jedná-li kupující jako podnikatel, má volbu druhu následného plnění prodávající. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků z vad je v zásadě jeden rok ode dne převzetí držby. Promlčecí lhůta neběží znovu, byla-li provedena náhradní dodávka v rámci odpovědnosti za vady.

Nároky kupujícího na náhradu škody a náhradu nákladů zůstávají nedotčeny. Totéž platí pro práva na odstoupení z důvodu podvodného zatajení vad.

Je-li kupujícím obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), budou se všechna práva a povinnosti řídit německým obchodním zákoníkem (HGB). Tímto se výslovně odkazuje na povinnost provést kontrolu a upozornit na závady podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Pokud kupující nedodrží (nebo nedodrží) povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB), zboží se považuje za schválené.

VI. Požadavky na systém

Digitální obsah je poskytován pro použití ve „formátu Domemaster“. Technologii potřebnou k tomuto účelu poskytne a bude mít k dispozici kupující.

Digitální obsah obsahuje také vizuální informace, které byly individuálně vyrobeny prodávajícím v rámci jemu dostupných designových prostředků.

VII. autorská práva

Digitální obsah podléhá ochraně autorského práva, zejména § 69a a násl. Německý zákon o autorských právech (UrhG). Z důvodu ochrany autorských práv nesmí kupující provádět žádné změny, překlady nebo reprodukce digitálního obsahu – ať už částečné nebo dočasné – jakéhokoli druhu a žádnými prostředky. Duplikace jsou povoleny za účelem zálohování dat. Kupujícímu se tímto uděluje obecné právo na předvádění. Vytištění programového kódu rovněž představuje neoprávněnou formu reprodukce. V zásadě nesmí být digitální obsah nebo jeho části předávány třetím osobám. Za třetí osoby ve výše uvedeném smyslu obecně nejsou považováni zaměstnanci kupujícího. Dokonce i v event fyzického přístupu je kupující povinen uchovávat digitální obsah tak, aby k němu neměly přístup neoprávněné osoby. To platí také pro údržbu záložních kopií a otevřených síťových aplikací. Musí být přijata vhodná bezpečnostní opatření.

Kupující je oprávněn provádět změny, rozšiřování nebo jiné úpravy softwaru ve smyslu § 69c č. 2 německého autorského zákona (UrhG) pouze v rozsahu, v jakém to připouští i zákon. Případné odstranění závady (nebo snaha o nápravu závady samotným kupujícím nebo jím pověřenou třetí stranou) způsobí neplatnost jakéhokoli záručního nároku, pokud k tomu prodávající nedal svůj souhlas. Na souhlas není nárok.

Kupující je oprávněn provést dekompilaci pouze v mezích § 69e německého autorského zákona (UrhG) a pouze v případě, že prodávající neposkytne potřebná data a/nebo informace k zajištění interoperability s hardwarem a softwarem po písemné žádosti vydané s přiměřeným doba.

Nebyla-li kupujícímu výslovně udělena práva podle této smlouvy, náleží veškerá práva k předmětu smlouvy, jakož i veškeré pořízené kopie – zejména autorská práva, práva k vynálezům a technická vlastnická práva – výlučně prodávajícímu. . To platí i pro případné zpracování předmětu smlouvy prodávajícím. Tím není dotčeno vlastnictví kupujícího k příslušným nosičům dat takových kopií.

Prodávající tímto zakazuje kupujícímu umisťovat jakákoli upozornění na autorská práva, značky nebo jiné znaky či kombinace znaků, které pozměňují (nebo jinak zasahují) jakákoli upozornění na autorská práva, značky nebo kombinace značek připojených prodávajícím.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující tímto potvrzuje, že jedná jako podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond ve smyslu § 310 (12) občanského zákoníku (BGB). Neexistuje tedy žádné zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Smluvní právo na odstoupení není zaručeno.

IX. Škody

Prodávající odpovídá pouze za zaručené vlastnosti v event z hrubé nedbalosti nebo úmyslu v souladu se zákonnými ustanoveními.

Odpovědnost za prostou nedbalost je vyloučena, pokud nebyla porušena primární smluvní povinnost ani neexistuje odpovědnost za prodlení.

Upozorňujeme, že není možné vytvořit software tak, aby fungoval kompletně, nepřetržitě a bezchybně ve všech aplikacích a kombinacích, zejména také při použití s ​​různými hardwarovými komponentami.

Je odpovědností kupujícího dodržovat (a dodržovat) hardwarové a softwarové specifikace poskytnuté prodávajícím.

X. Rozhodné právo

Rozhodným právem pro všechny právní vztahy mezi stranami je právo Spolkové republiky Německo s vyloučením zákonů o mezinárodním prodeji movitých věcí.

XI. Místo soudní příslušnosti

Je-li kupujícím obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory z této smlouvy prodávající. se sídlem v Bochumi, Severní Porýní-Vestfálsko, Německo. Pokud má kupující sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je pro všechny spory vyplývající z této smlouvy výlučným místem soudní příslušnosti sídlo prodávajícího, pokud lze smlouvu (nebo nároky z ní vyplývající) přičíst obchodní nebo běžná činnost kupujícího. Není podstatné, zda jde o činnost výdělečnou či nikoli. V každém případě je prodávající rovněž oprávněn podat žalobu u příslušného soudu v místě podnikání kupujícího.